Logowanie

Załóż konto

Zakładając konto będziesz miał możliwość sprawdzania statusu rezerwacji, płatności i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź nowe hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza akceptację naszego Regulaminu i Polityki prywatności.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Logowanie

Logowanie

Załóż konto

Zakładając konto będziesz miał możliwość sprawdzania statusu rezerwacji, płatności i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź nowe hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza akceptację naszego Regulaminu i Polityki prywatności.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Logowanie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony kampio.pl jest:
  Piotr Kamiński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Kampio Piotr Kamiński ul  Ul. Ostródzka 31, 60-461 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się nadanym numerem NIP: 5561788577 oraz REGON: 300065668 adres poczty elektronicznej (e-mail): kampio@kampio.com.pl tel. +48 601 775 369, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie strony kampio.pl
 • CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 • Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, w celach marketingowych (np. Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Numer NIP,
  • Adres e-mail.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Strony lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Korzystanie ze Strony, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 • Zgodnie z RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Strony przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kampio@kampio.com.pl

PLIKI “COOKIES”

 • Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.
 • Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Strony www.kampio.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Privacy Policy

We use cookies across the www.kampio.pl website (the “Site”) to keep track of the products and services you request, to create a more personalized user experience, for standard website traffic analysis, and to improve website content and display. “Cookies” are small text files or pieces of information that can be placed on your computer or mobile device. They promote and enforce trust and safety, help you remember your preferences, they allow you to enter your password less frequently. They measure the effectiveness of our sites, services, content, and advertising.To help protect your privacy, we limit how these tools can be used on your device. We do not permit third party content on www.kampio.pl (such as item listings) to include cookies or web beacons, nor can we determine the user’s identity. If you believe a listing might be collecting personal information or using cookies, please report it to us.

What cookie files do we use ?

Essential cookies

Some cookies are essential for the operation of the Site. For example, some cookies allow us to identify registered users and ensure they can access their user accounts or use other services you have asked for, like shopping baskets or e-billing. Without these cookies, those services cannot be provided. Most of the essential cookies used for this Site are session cookies.

Social platform files – they help to integrate social networking (i.e. Facebook) with the store.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR